ေမြးျမဴစီးပြားေလာကတစ္လႊားမွ "မိုအားစံ" ၏ ရွင္သန္ဖက္မိတ္ေဆြမ်ားသို႔

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ "မိုအားစံ" တြင္ "တည္ၿမဲမူ၀ါဒ" သဖြယ္ ခ်မွတ္ျပဌာန္း၍ အၿမဲထာ၀ရ ေလးစားလိုက္နာေစာင့္ထိန္း လုပ္ေဆာင္သြားၾကမည့္ ဦးတည္ခ်က္ (Goal)၊ ခံယူခ်က္ (Vision)၊ လုပ္နည္းလမ္းစဥ္ (Mission) ႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္ (Belief) တို႔ကို မိတ္ေဆြမ်ာထံ ေအာက္ပါအတိုင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားလ်က္ "အက်ိဳးတူ အနီးကပ္ပြင့္လင္းရိုးေျဖာင့္စြာ" လက္တြဲ ေလ်ာက္လွမ္းလိုသည့္ ဆႏၵတူမွ်သူ "ရွင္သန္ဖက္ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား" အား ေႏြးေထြးစြာ လက္ကမ္းႀကိဳဆိုအပ္ပါသည္။

Main Products

Image

Water Soluble

Image

Feed Additive

Image

Farm Equipments

Image

Livestock Equipments

Partners

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Head Office
Head Office
No. (140), Union Avenue Street, Dagon Township, Yangon, Myanmar.
95 0949 225320, 95 0950 20552, 95 09731 62600.
sales @fortressland-security.com
www.fortressland-security .com
All right reserved by Moe Ah San Trading Co.,Ltd. Created by IDEA SPACE.
er